Humlekvällar och skörd

Författarinnan Elin Wägner skriver följande:

”Det är bekant hur underbart tjusande Samuel Ödmann skildrade sin ungdoms humlekvällar och ostmöten i morfar Wiesels prästgård.”

Det Elin Wägner syftar till är den sedermera professorn i teologi, Samuel Ödmann (1750-1829) och hans beskrivning av sin ungdom i boken ”Hågkomster från Hembygden och Skolan”. Med Wiesels prästgård menas Vislandas Gamla Prästgård där Ödmann växte upp.

Samuel Lorentz Ödman (1750-1829)
Samuel Ödmann (1750-1829) Engraving by Gunnar Forssell (1859-1903) after a painting by Johan Gustaf Sandberg (1782-1854)

Samuel Ödmann skriver följande om humlekvällarna i prästgården:

”Den tredje husets folkfest utgjordes af humleqwällarne. Kronobergs Län har stark humleplantering, och i September månad utgjorde humleplåckning aftonsysslan i de flästa prästhus. Med denna i sig själv icke roande förrättning, efter en sträng dags arbete wid kornskörden, hade forntiden förenat en liten lustbarhet. I skymningen upptändes en stor ståckeld, medan drängarne inburo och framför spisen uppstaplade en stor hög humlerefwor. Inom få minuter satt hela huset omkring denna stapel att plåcka humle. Men såsom detta arbete, som flere aftnar å rad fortsattes till kl. 10 och 11, war mycket sömngifwande, undfägnanades sällskapet med öl, och för att hålla ögonen wakna, ålåg hwar och en att förtälja någon saga ur forntiden. Från plåckning war ingen frikallad, utom Probsten och hans fru. Men sagoförtäljningen öpnades af Probsten och gick för hwarf till Adjunct, döttrar, drängar och pigor. Hwar och en hade beredt sig dertill, och den, som hört något roligt, sparade det till humleqwällarne. Man trodde sig försatt i en Isländsk aftonsamling. Husets sätt att umgås med tjenstefolket, gjorde, att ingen twekade frambära något af sitt förråd. Alla woro uppmärksamme på den talande, och då denne slutade sin berättelse, började den nästintill sittande med den wanliga prologen: Det war en gång etc. Denna frihet war ganska nyttig att förena tjenare och fri, och af huset skapa ett hjerta och en själ.”

Tyska humleplantor i Humledalen
Tyska humleplantor i Humledalen
Humleplantor
Skörd inom en vecka!

Detta var arbete förenat med berättandets nöje under dessa humlekvällar, samtidigt som det flörtades bland de ogifta i sällskapet, liksom ett sätt för naturligt umgänge mellan herrskap och tjänstefolk.

—-

Här i Humledalen har vi nu skördat all humle från svenska plantor, och om en knapp vecka är det dags för skörd från våra tyska plantor. Dessa har växt förvånansvärt bra trots mycket sen plantering, 15 juni i år. Det kommer bli en skörd på uppskattningsvis ett par kilo.